@ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 <Regional Education Office No.12 : >
Untitled Document
นายประเสริฐ หอมดี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12
นางวัลลีย์ ศรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการภาค 12
  ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
กลุ่มวิชาการด้านการศึกษา
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ศึกษาธิการภาค 12 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น
-

::พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองระดับภาค โครงการทุนการศึกษาฯ ของ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9
-

::พุธ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Regional English Training For English Teachers.(Boot Camp.) ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
-

::จันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ศึกษาธิการภาค 12 เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร "การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์" ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
-

::จันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
Heked?!
./0dex991 Is Back | {+} Cyrus Cyber {+}

::ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รมว.ศธ./รมช.ศธ. รับฟังแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงาน กศน.
โดยย้ำให้ยึดหลักปรัชญาจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชน “รู้หนังสือ เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ”

::ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประชุม Super Board ด้านการศึกษา
นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ การกลับไปพิจารณาการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ในอดีตเคยเป็นวิทยาลัยครู

::พุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สถานศึกษา 05/พ.ค./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560 10/มี.ค./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 08/มี.ค./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ 28/ก.พ./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 01/มี.ค./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 15/ก.พ./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 15/ก.พ./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  รับสมัครนักศึกษาและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน 31/ม.ค./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 23/ม.ค./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 10/ม.ค./2560[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ และยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน 20/ธ.ค./2559[กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ]
  แจ้งที่อยู่และเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 28/เม.ย./2559[ผู้ดูแลระบบ]
  แจ้ง username และ password เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศธภ.12 08/เม.ย./2559[ผู้ดูแลระบบ]
 
ประชุม(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

::ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
กรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

::ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ให้นโยบายผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
สกอ.จัดการประชุมการมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 600 คน

::ศุกร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2559