• 6.1.jpg
  • 7.1.jpg
  • 8-2.JPG
  • 9.jpg
  • 10.1.jpg

ลงชื่อเข้าใช้  

   

วิสัยทัศน์
                “สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในพื้นที่”

 

พันธกิจ
     1) ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
     2) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
     3) ส่งเสริม ประสานและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แบบร่วมมือและบูรณาการ ด้วยการสร้างภาคีเครือข่าย
     4) ประสาน และอำนวยการหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เกิดความเป็นเอกภาพ

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12