พิมพ์
หมวด: เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
               

“สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในพื้นที่

  อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”

 

พันธกิจ


      1) ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

         และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด


     2) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

         ในพื้นที่รับผิดชอบ


     3) ส่งเสริม ประสานและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แบบร่วมมือและบูรณาการ

         ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


     4) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ