• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

ลงชื่อเข้าใช้  

   

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

ตัวชี้วัด :

               มีระบบข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับพื้นที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาวางแผนพัฒนาการศึกาาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ :

               หน่วยงานมียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา


กลยุทธ์ :
                    1) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับภาคเป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน


                    2) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


                    3) สร้างกลไกการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด :

                    1) ระดับของการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษา

                2) มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รองรับเพื่อทุกหน่วยงานและสถานศึกษา

เน้นการจัดการศึกษาตามบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและงบประมาณ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ


เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ :

               มีระบบสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
     

กลยุทธ์ :

                   1) ประสานการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


               2) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ โดยใช้ภาคีเครือข่าย

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด :

               มีระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลทุกมิติ เพื่อเป้นกลไกสะท้อนให้เห็นผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษา

และมีการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

กลยุทธ์ :

                   1) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

               2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบในงานด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา

ตัวชี้วัด :

               มีผลงานวิชาการ งานวิจัยที่พัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ


เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการ

ในระดับพื้นที่


กลยุทธ์ :
                  1) กำหนด คณะทำงานในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ


               2) กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่


               3) ให้คำแนะนำ และประสานการช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด :

               1) มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

               2) ส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

               3) มีการสะท้อนให้เห็นรายละเอียดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12