ลงชื่อเข้าใช้  

   

 

   

นายปรีดี ภูสีน้ำ

รองศึกษาธิการภาค 10

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

   
         
   

-ว่าง-

รองศึกษาธิการภาค 12

   
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กลุ่มบริหารงานบุคคล
   

นางสุธาสินี รัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ 

น.ส.อนัญญา คำยา 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

นางปรียาดา สุขสวาง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล 

 ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

   
นายณิชพล คงปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
น.ส.รมณียา  นาสมผล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางนิตยา  วุฒิพิสิฐ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางปุณศยา ภักดีบุรุษ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 นายรัฐพงษ์ หาปู่ทน
นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
         
นางกชพร อภินาคพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางกัญญา สะตะ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
นางพิศมัย  สุนประสพ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางปุณศยา ภักดีบุรุษ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
 น.ส.นริศรา  อรรคฮาต
นิติกรชำนาญการ
       
 นายสุเนตร วรรณปลั่ง
พนักงานขับรถยนต์

ว่าที่ ร.ต.นทีเทพ  บุญอาจ

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 นางเพชราภรณ์ ไสยโสภณ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

  นายกฤษณเทพ สำเริง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 
         

น.ส.กัลยา  เชียงสาย
พนักงานบันทึกข้อมูล 

 

นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   
         

น.ส.ชัญญา มาศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

       

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com