ลงชื่อเข้าใช้  

   

 

   

 

นายปรีดี  ภูสีน้ำ

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

 

   
         
   

-ว่าง-

รองศึกษาธิการภาค 12

   
 
   

นางสุธาสินี รัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ 

น.ส.อนัญญา คำยา 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

นางปรียาดา สุขสวาง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

   นางนิตยา  วุฒิพิสิฐ      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ      กลุ่มตรวจราชการ
  และติดตามประเมินผล 

 ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

   
นายณิชพน คงปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
น.ส.รมณียา  นาสมผล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางพิศมัย  สุนประสพ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 

นายสยามพงษ์   วงค์สุวรรณ         นักวิชาการศึกษา         ปฏิบัติการ

 นายรัฐพงษ์ หาปู่ทน
นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
         
นางกชพร  กาเวลิน
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางกัญญา สะตะ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
นางเพชราภรณ์  ไสยโสภณ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 

   นายสิทธิชัย  สมัครไทย           นักวิชาการศึกษา          ชำนาญการ

 น.ส.นริศรา  อรรคฮาต
นิติกรชำนาญการ
         
น.ส.ธัญญาลักษณ์ ชำนาญ        นักจัดการงานทั่วไป                ชำนาญการ 

   ว่าที่ ร.ต.นทีเทพ  บุญอาจ              นักวิชาการศึกษา          ปฏิบัติการ 

นางจิรัชยา  ฝอดสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

 

น.ส.ตรีชญาภรณ์  ขมพุดซา         นักทรัพยากรบุคคล        ปฏิบัติการ 

       

  นายสุเนตร  วรรณปลั่ง    พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

   
       

   น.ส.กัลยา  เชียงสา    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

       
         

นายวิชิต  หวานเย็น   พนักงานขับรถยนต์  

       
       
  นายสมพงษ์  เจริญสุข     พนักงานรักษา     ความปลอดภัย         

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12