• 6.1.jpg
  • 7.1.jpg
  • 8-2.JPG
  • 9.jpg
  • 10.1.jpg

ลงชื่อเข้าใช้  

   

 

   

 

นายปรีดี  ภูสีน้ำ

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

 

   
         
   

ว่าที่ ร.อ.ทินกร  ศรีนาง

ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12

   

นางสุธาสินี รัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ 

น.ส.อนัญญา คำยา 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

      ว่าที่ ร.อ.ทินกร  ศรีนาง              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ      กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

    นางนิตยา  วุฒิพิสิฐ      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ      กลุ่มตรวจราชการ
  และติดตามประเมินผล 

นายรัฐพงศ์  หาปู่ทน 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

     
นายณิชพน คงปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
    น.ส.รมณียา  นาสมผล     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ         นางพิศมัย  สุนประสพ
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นายสยามพงษ์  วงค์สุวรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                  
         
นางกชพร  กาเวลิน
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
      นางกัญญา สะตะ
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
    นางเพชราภรณ์  ไสยโสภณ
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

   นายสิทธิชัย  สมัครไทย     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 น.ส.นริศรา  อรรคฮาต
นิติกรชำนาญการ
         
น.ส.ธัญญาลักษณ์ ชำนาญ        นักจัดการงานทั่วไป                ชำนาญการ 

 ว่าที่ ร.ต.นทีเทพ  บุญอาจ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

      นางจิรัชยา  ฝอดสูงเนิน           นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   นางสาวอุมาพร  คำยา     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    นางสาวศุลีพร  คำควร      นิติกรปฏิบัติการ
       

  นายสุเนตร  วรรณปลั่ง    พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

   น.ส.ตรีชญาภรณ์  ขมพุดซา          นักทรัพยากรบุคคล         ปฏิบัติการ
       

   น.ส.กัลยา  เชียงสา    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

       
         

นายวิชิต  หวานเย็น   พนักงานขับรถยนต์  

       
       
  นายสมพงษ์  เจริญสุข           พนักงานรักษา       ความปลอดภัย         

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12