• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

ลงชื่อเข้าใช้  

   

 

   

ศึกษาธิการภาค 12

 

ว่าที่ ร.อ.วิสาร  ปัญญชุณห์

รองศึกษาธิการภาค 10

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

 

 

 รองศึกษาธิบการภาค 12

 

ว่าที่ ร.อ.ทินกร  ศรีนาง

ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา   กลุ่มพัฒนาการศึกษา    กลุ่มตรวจราชการ และ        ติดตามประเมินผล    กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์   ผู้อำนวยการ
  กลุ่มอำนวยการ 

น.ส.อนัญญา คำยา 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

  นางสุธาสินี รัตนประพันธ์          ผู้อำนวยการ             กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

    นางนิตยา  วุฒิพิสิฐ      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ      กลุ่มตรวจราชการ
  และติดตามประเมินผล 

นายรัฐพงศ์  หาปู่ทน 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้าราชการและบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา    กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กลุ่มบริหารงานบุคคล
     

 นางกชพร  กาเวลิน
นักจัดการงานทั่วไป
  ชำนาญการ   

    น.ส.รมณียา  นาสมผล     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      นางพิศมัย  สุนประสพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

   นายสยามพงษ์  วงค์สุวรณ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    น.ส.นริศรา  อรรคฮาต
        นิติกรชำนาญการ 
         
น.ส.ธัญญลักษณ์ ชำนาญ   นักจัดการงานทั่วไป   ชำนาญการ        นางกัญญา สะตะ
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางเพชราภรณ์  ไสยโสภณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

     นายสิทธิชัย  สมัครไทย        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   นายณิชพน คงปัญญา       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

 

     
      นางสุพัตรา  มีทอง         นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 ว่าที่ ร.ต.นทีเทพ  บุญอาจ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 นางสาวจิรัชยา  ฝอดสูงเนิน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    นางสาวอุมาพร  คำยา      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    นางสาวศุลีพร  คำควร      นิติกรปฏิบัติการ
       

  นายสุเนตร  วรรณปลั่ง    พนักงานขับรถยนต์ 

    

 

   น.ส.ตรีชญาภรณ์  ขมพุดซา          นักทรัพยากรบุคคล         ปฏิบัติการ
       

     น.ส.กัลยา  เชียงสา      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

       
         

 นายวิชิต  หวานเย็น    พนักงานขับรถยนต์  

       
       
    นายสมพงษ์  เจริญสุข        พนักงานรักษาความปลอดภัย         

 

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12