ลงชื่อเข้าใช้  

   

 

   

นายอรรถพล  ตรึกตรอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   
         
   

-ว่าง-

รองศึกษาธิการภาค 12

   
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กลุ่มบริหารงานบุคคล
   

น.ส.สุธาสินี  ดีกุดตุ้ม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ 

น.ส.อนัญญา คำยา 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางปรียาดา  สุขสว่าง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ 
น.ส.น้ำฝน  อรรคฮาด
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ 

 ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

   
นายณิชพล คงปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
น.ส.รมณียา  นาสมผล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางนิตยา  วุฒิพิสิฐ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางปุณศยา ภักดีบุรุษ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 นายรัฐพงษ์ หาปู่ทน
นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
         
นางกชพร อภินาคพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางกัญญา สะตะ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
นางพิศมัย  สุนประสพ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางปุณศยา ภักดีบุรุษ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
 น.ส.นริศรา  อรรคฮาต
นิติกรชำนาญการ
       
 นายสุเนตร วรรณปลั่ง
พนักงานขับรถยนต์
 

 นางเพชราภรณ์ ไสยโสภณ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

  นายกฤษณเทพ สำเริง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

       
น.ส.กัลยา  เชียงสาย
พนักงานบันทึกข้อมูล 
   นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   
         
น.ส.ชัญญา มาศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
       

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com