ลงชื่อเข้าใช้  

   

 

   

 

   
         
   

-ว่าง-

รองศึกษาธิการภาค 12

   
   

นางสุธาสินี รัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ 

น.ส.อนัญญา คำยา 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

นางปรียาดา สุขสวาง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

            นางนิตยา  วุฒิพิสิฐ                      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ          กลุ่มตรวจราชการ
  และติดตามประเมินผล 

 ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

   
นายณิชพน คงปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
น.ส.รมณียา  นาสมผล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางพิศมัย  สุนประสพ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางปุณศยา ภักดีบุรุษ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 นายรัฐพงษ์ หาปู่ทน
นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
         
นางกชพร  กาเวลิน
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางกัญญา สะตะ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
นางเพชราภรณ์  ไสยโสภณ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นายสยามพงษ์  วงค์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
 น.ส.นริศรา  อรรคฮาต
นิติกรชำนาญการ
       
 นายสุเนตร วรรณปลั่ง
พนักงานขับรถยนต์

ว่าที่ ร.ต.นทีเทพ  บุญอาจ

 นักวิชาการศึกษา       ปฏิบัติการ 

  นางจิรัชยา  ฝอดสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

  นายกฤษณเทพ สำเริง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 
         

น.ส.ชัญญา  มาศรี
พนักงานบันทึกข้อมูล 

 

 

   
         

 น.ส.กัลยา  เชียงสาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

       

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com