• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

ลงชื่อเข้าใช้  

   

โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561ณ ห้องประชุมพิรสิทธิ์ คำนวณศิลป์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12