พิมพ์
หมวด: Uncategorised

 

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

มีหน้าที่และอำนาจตามกฏหมาย ระเบียบ และประกาศกระทรวง  ดังนี้

 

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค     

  ของกระทรวงศึกษาธิการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)