ลงชื่อเข้าใช้  

   

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

1.แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการ

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548

2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกาา พ.ศ. 2560

3.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 /2560

4.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5.โครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ.

6.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 1754 / 2560

7.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 1824 / 2560

8.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 403 / 2561

9.ข้อมูลผู้บริหาร/หน่วยงานางการศึกษาของหน่วยรับตรวจ

10.ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ

11.เทคนิคที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจราชการ

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : REO.12