ลงชื่อเข้าใช้  

   

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

1.รายงานสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง "ร้อยแก่นสารสินธุ์"

2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560

3.คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

4.ประกาศ สป. เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายใน ศธภ. และ ศธจ. สังกัด สป.

5.สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคมฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ศธภ.12

6.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

7.ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

8.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.ข้อมูลผู้บริหาร/หน่วยงานทางการศึกษา

10.การประสานงานข้อมูล

11.การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : REO.12