• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

ลงชื่อเข้าใช้  

   

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 1.   โครงสร้าง
  2.   ข้อมูลผู้บริหาร
  3. 

 อำนาจหน้าที่

4. 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

     พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน)

 5.    ข้อมูลการติดต่อ
 6.    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 7.    ข่าวประชาสัมพันธ์
 8.    Q & A
 9.    Social Network
 10.    แผนดำเนินงานประจำปี
11. 

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 

  - แบบ สงป. 301  และ แบบ สงป. 302

12.    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14.    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15.    รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16.    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17.    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18.    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19.    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21.   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22.  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24.   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
25.   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
26.   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
27.   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
28.   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29.   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30.   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31.   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
32.   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
33.   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
34.   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35.   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36. 

 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

 (รอบ 6 เดือน)

37.   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
38.   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39.   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12